Suojelupäätös

Tuomiojärvi saarineen ja rantavyöhykkeineen on luonnonsuojelualuetta. Suojeltuna on noin 230 ha: n suuruinen alue. Vesialueen omistajat päättivät vapaaehtoisesti vuonna 1982 luonnonsuojelualueen perustamisesta. Tuomiojärvi kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan kansainvälisesti arvokkaana kohteena. Alue kuuluu kokonaisuudessaan myös Natura 2000- ohjelmaan. Alueen suojelu katsottiin aiheelliseksi luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi.

Järvellä suoritettujen kunnostusten pohjana on ollut maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmän vuonna 1981 laatima luettelo maamme kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaista lintuvesistä. Maa- ja metsätalousministeriö antoi maaliskuussa 1983 vesihallitukselle toimeksiannon ensisijaisten ja kiireellisimpien lintuvesikohteiden kunnostamiseksi. Tuomiojärvi kuului näihin kiireellisesti kunnostettaviin kohteisiin ja on Järvi- Suomen tärkein suojeltavaksi esitetyistä kohteista. Järvellä pesii monipuolinen linnusto, ja lisäksi se on huomattava muutonaikainen levähdyspaikka. Järvi on kuulunut vuosikymmeniä järvilinnuston seurantakohteisiin, joilla on selvitetty euforisten eli runsasravinteisten järvien pesimälinnuston kehitystä.

 

Etelä- Savon ympäristökeskus määräsi alueen rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi, jolla on voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:

Alueella on kielletty:

– ojien kaivaminen, vesien perkaaminen, täyttäminen ja patoaminen

– turpeen nostaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen

ainesten ottaminen

– luonnonvaraisten selkärankaisten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja

vahingoittaminen

– rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen

– liikkuminen moottoriajoneuvoilla lintujen pesintäaikana 1.4. – 15.7.

– metsänhakkuu Tuomiojärven saaressa

– samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai

luonnollista vesitasapainoa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön

säilymiseen.
Sallitut toimenpiteet koko alueella

– lainmukainen metsästäminen ja kalastaminen

– marjastus

– olemassaolevien ojien kunnossapito sikäli kuin se on tarpeen ympäröivien alueiden

käytön vaatiman kuivatustilanteen ylläpidolle

– jäljempänä mainittavan hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Hoitosuunnitelma

Luonnonsuojelualueelle on laadittu ympäristökeskuksen hyväksymä hoitosuunnitelma, joka sisältää tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja turvaamiseksi.
Poikkeuslupa

Edellä olevista määräyksistä voidaan  Etelä- Savon ympäristökeskuksen luvalla poiketa, jos poikkeaminen ei merkittävästi heikennä alueen luontoarvoja tai jos se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta perusteltua.